אופטיזם - תנאי שימוש

ברוכים הבא ל- אופטיזם  המקום האופטימי שלנו למשפחות עם צרכים מיוחדים (להלן: "האתר"\ "אופטיזם"). האתר מופעל ע"י רויטל אלרון כץ (להלן: "מפעילת אופטיזם") אשר הינה בעלת כל הזכויות באתר ובתוכנו. עצם השימוש שלך ושל כל אדם\ישות\גולש\משתמש (להלן: "המשתמש") באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, מהווים הסכמה גורפת הן לתנאי השימוש והן למדיניות הפרטיות של האתר (כפי שיעודכנו מעת לעת ואשר מיועדים לנשים ולגברים כאחד-ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד) (ייקראו יחדיו "תקנון אופטיזם"), המפורטים להלן:  

1. שירותי אופטיזם 

(א) מנויים –  לצורך הצטרפות כמנוי לקורס\ים מקוון\ים, לפעילויות ולסדנאות שלנו באופטיזם, יש להשלים באתר\בדף נחיתה תהליך רישום ותשלום (בהתאם למפורט בצד כל מנוי המוצעים בשירותי אופטיזם). בסיום הליך הרישום והתשלום תקבלו שם משתמש וססמא (להלן: "חשבון משתמש"\"החשבון") המאפשרים גישה למנוי. מובהר כי ללא שם משתמש וססמא לא תתאפשר גישה כאמור. פתיחת חשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת ובהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.  

(ב) משתמש עשוי להידרש למסור פרטי התקשרות גם במסגרת הצטרפות לרשימת התפוצה של אופטיזם,  הרשמה לקבלת עדכונים ודיוורים מאת אופטיזם  ולצורך קבלת גישה לשירותים אחרים ככל שיציע האתר גם שלא בתמורה, דוגמת צפיה בסרטונים מקוונים כפי שיוצעו לצפיה באתר מעת לעת (מובהר כי לא ניתן יהיה להוריד תכנים המוצעים ללא תשלום אל מכשירו של המשתמש).

(ג) חשוב לדעת כי שם המשתמש והססמא שקיבל משתמש שפתח חשבון באתר נועדו לשימושו הפרטי והאישי בלבד. חל איסור גורף להעבירם לכל משתמש ו\או אדם אחר. המשתמש אינו רשאי לעשות באתר המארח ובאתר וכן בשירותי האתר, בקורסים, בסדנאות, בתכני האתר וכיו"ב  כל שימוש שאינו חלק מהשירותים המוצעים על ידי אופטיזם ו\או האתר המארח ושאינו לצרכיו האישיים של המשתמש- ואלה בלבד.  חל איסור מוחלט לעשות באתר\באתר המארח ו/או בכל חלק מהנ"ל כל שימוש אחר, לרבות כל שימוש מסחרי ו\או שימוש בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע ,שימוש הפוגע בזכות יוצרים ו\או זכות קניין רוחני אחרת, בזכות לפרטיות ו\או בהוראת כל דין אחר. השימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל, והכל כפוף להגבלות פילטר IP. היה ובחר משתמש קטין (מתחת לגיל 18) או כזה שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל באתר כאילו קיבל את אישור הורי הקטין/האפוטרופוס לעשות כן.

אופטיזם נוקטת באמצעים רבים ברמה התשתיתית והיישומית על מנת להגן על המידע האישי שלך. עם זאת, במידה ויצרת חשבון אישי בשירות עליך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשב המשמש לשימוש השירות (הגדרת מדיניות סיסמאות למחשב ו/או למכשיר ממנו אתה ניגש לשירות, הגדרת שומר מסך אחרי מספר דקות של אי פעילות במחשב,התקנת אנטי וירוס ויישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן).

השימוש בשירות

הנך מתחייב בזאת להשתמש בשירות בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובהתאם לכל דין, לרבות דיני קניין רוחני וחוקי פרטיות מקומיים.

חשוב לנו להבהיר כי כמשתמשים המנויים לשירות הנכם עשויים להיחשף למשתמשים אחרים ועל כן הנכם מצהירים ומתחייבים בזאת לשמור על כבודם ושמן הטוב של המשתמשים האחרים לרבות שמירת סודיות בקשר לכל כל מידע שהובא לידיעתכם במסגרת השירות ו\או בקשר אליו אודות משתמשים אחרים בשירות ו\או בני משפחותיהם ו\או כל מי מטעמם על מנת שלא לפגוע בפרטיותם. 

אינך מורשה להעתיק את השירות ואת התוכן הקנייני שלו. אינך מורשה להשתמש באמצעים אוטומטיים (כגון "רובוטים" או "עכבישים" או כד') במטרה להעתיק את תכני השירות, אלא אם כן פעולה זו נעשית במטרה הבלעדית של הצגת המידע באופן גלוי בפני כל המשתמשים של השירות בתוצאות של מנוע חיפוש כללי .

אינך מורשה להכניס לשירות תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע ו/או להפריע לשירות ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן השירות של אופטיזם ו/או של צד ג' כלשהו.

אופטיזם תהיה רשאית לחסום את הגישה של כל משתמש בכל זמן נתון, במידה ואופטיזם מאמינה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי השימוש מעיד על הפרה של תנאי השימוש של הסכם זה או כי פעילות המשתמש בשירות עשויה להיחשב כהפרה לפי כל דין.

2. הרשמה למנויים בתשלום באתר אופטיזם  

(א) בעל חשבון שביצע רישום ותשלום וקיבל שם משתמש וסיסמא, למעשה רוכש רישיון גישה חודשי לקורסים, מפגשים, קבלת מידע ושירותים נוספים של אופטיזם ("התכנים") המוצעים בתשלום. רשיון השימוש מוגבל לשימושים המפורטים בצד כל פריט שהוצע לרכישה והנו אישי, חוזר, מוגבל בזמן ולא בלעדי ("רישיון השימוש בתכנים" או "הרישיון"). 

(ב) רכישה של התכנים כאמור תיעשה בהתאם למחיר כל סוג מנוי כפי שיעודכן באתר מעת לעת. מפעילת אופטיזם רשאית לשנות את מחירי המנויים  לפי שיקול דעתה הבלעדי ומחירים אלו יחולו על כל רכישה חדשה של רישיון שתתבצע לאחר מועד עדכון המשתמשים בדבר השינוי.  הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בהתאם לדין אלא אם צוין מפורשות אחרת. 

(ג) משתמש רשאי לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ישראלי\בינלאומי שהונפק בישראל ע"י איזו מחברות כרטיסי האשראי. במקרה של שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי-  המשתמש (וככל שהמשתמש קטין, הורה\אפוטרופוס חוקי שלו בשמו) מצהיר ומתחייב בזאת  כלפי מפעילת אופטיזם כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של בעל הכרטיס וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את מפעילת אופטיזם באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של בעל הכרטיס\ צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש בכרטיס כאמור. לאחר אישור פרטי העסקה ע"י חברת כרטיס האשראי, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת המייל שלו, אותה הזין בעת פתיחת החשבון באתר ("מועד הרכישה"). במקרה בו לא אושרה הרכישה ע"י חברות האשראי, מוזמן המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך טיפול בהסדרת אישור חברות האשראי לביצוע הרכישה.

(ד) את רשימת הרישיונות אותם רכש המשתמש מן האתר, יוכל המשתמש לראות ב"אזור האישי" שלו באתר. ככל שרלוונטי, תכנים ו\או רשיונות אשר החיוב בגינם מתחדש ניתנים לביטול החידוש על ידי המשתמש באופן עצמאי ב"אזור האישי" שלו באתר.

(ה) המשתמש מתחייב בזאת – וככל שהמשתמש הינו קטין, אזי הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מתחייבים בזאת, בשם הקטין, כלפי מפעילת אופטיזם – כי כל הפרטים אותם הזין המשתמש במהלך ההרשמה לביצוע הרכישה יהיו מדויקים, מעודכנים ומלאים. 

3. ביטול עסקה:

אנחנו רוצים שתהיו מרוצים מהשירות שלנו! במידה ותתעורר בעיה כלשהי עם הקורס שלכם, אנא צרו קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו ותנו לנו הזדמנות לטפל בנושא לשביעות רצונכם. אם בכל זאת החלטתם לבטל, יש לפעול לפי המפורט להלן:

1. כל ביטול יכול שייעשה בהתאם להנחיות דיני הגנת הצרכן ובאחת מן הדרכים הבאות: 

פניה כתובה לחברה במייל __________ או בטלפון ___________. מועד הביטול ייקבע על פי המועד בו נתקבלה הפניה בחברה ("מועד הביטול"). 

2. הצדדים מצהירים כי חבות מפעילת אופטיזם בקשר לכל תלונה שיעלה משתמש תהא מוגבלת לסכום אשר שילם/ה עבור המנוי ומפעילת אופטיזם לא תהא אחראית לכל נזק עקיף\אחר ככל שייטען.


4. בעלות וזכויות קניין רוחני

האתר לרבות כל רכיב מרכיביו (לרבות שם המתחם, שם האתר, סימני מסחר, שיטות הלמידה, תוכן השירותים, המצגות, הלוגו, העיצוב, אייקונים, גרפיקה, סרטונים, אודיו, צילומים, טקסטים, קודים וססמאות משתמש וכיו"ב) וכל המידע הנמצא בו (להלן ייקראו יחדיו : "התוכן") מוגנים תחת דיני הקנין הרוחני, בין היתר בזכויות יוצרים, בישראל ומחוצה לה.  הבעלות וכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן ובכל הקשור אליהם הינם קניינה הבלעדי של מפעילת אופטיזם ו/או שהיא בעלת רישיון מאת צדדים שלישיים לעשות בהם שימוש. המשתמש אינו רשאי ומתחייב שלא לעשות כל שימוש שלא הותר מפורשות תחת תנאי השימוש, לרבות להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, לשנות, למסחר, להעביר או להנגיש לאחרים (לרבות בדרך של העמדה לרשות הציבור, העלאה, הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום או בדרך של ייצוא תכנים אל מחוץ לאתר בכל דרך כגון בדרך של מיסגור, יצירת לינק עמוק, הטמעה וכיו"ב). הנהלת האתר מאשרת למשתמש באתר לצפות בחומרים המופיעים באתר ובשירותיו, וזאת לצורכי צפיה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בתכני האתר לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג' אחר כלשהו. 

מפעילת אופטיזם אינה ולא תהיה אחראית בקשר לתכנים בשירות שעשויים לעלות על ידי צדדים שלישיים ו\או משתמשים אופטיזם אחרים לאתר ו\או לשירות (דוגמת פרופילים של אנשי מקצוע, כתבות, מאמרים, תמונות, עיצובים, ציורים, קטעי אודיו, קטעי וידאו וכיו"ב). 

מבלי לפגוע בכלליות האמור אנו מתירים הפניה חיצונית לאתר – ובלבד שתבוצע ע"י קישור לעמוד הבית של האתר בלבד, כאשר לחיצה על הקישור תוביל לפתיחת עמוד הבית של האתר בעמוד נפרד, באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת וללא כל מסגרת ו/או כותרת.

5. הגבלת אחריות

(בסעיף זה ייקרא "המשתמש" גם כל מי מטעמו של המשתמש).

השימוש באתר ובשירותיו מוצעים  AS IS  וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מפעילת אופטיזם אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. משתמשים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ ממוקדים. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת מפעילת אופטיזם בשום אופן.

המידע באתר אופטיזם ו\או כל מידע שקיבלת או שתקבל\י מאופטיזם במסגרת השירות ו\או בכל דרך אחרת אינו מהווה ייעוץ, המלצה או תחליף לטיפול פרטני המותאם לצרכיך האישיים. במקרה של צורך עליך לפנות לגורם המקצועי המתאים שהנו מוסמך מתחום הרפואה ולא להסתמך על מידע המופיע באתר ו\או בשירות, בין אם פורסם על ידי אופטיזם ובין אם פורסם על ידי צדדים שלישיים. למען הסר ספק מובהר כי במקרה של אי התאמה או סתירה בין מידע המפורסם באתר\בשירות לבין מידע בפרסומים של גורמים רפואיים רשמיים (דוגמת משרד הבריאות, קופות החולים וכו), המידע שפורסם על ידי הגורמים הרשמיים הוא זה הקובע.

שירות זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם, (AS IS) בלא התחייבות מצד אופטיזם. אי לכך, אין באמור בשירות ו/או במסמך זה משום מצג מצד אופטיזם בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, השירותים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לשירות זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי אופטיזם בגין תכונות השירות, הקשריו, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. מובהר כי למען נוחיותך- האתר והשירות עשויים להכיל קישורים לאתרים המופעלים על ידי גורמים אחרים שאינם אופטיזם ואשר לה אין בהם שליטה, אין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. למען הסר ספק מובהר כי כל שימוש בשירותים חיצוניים אלה הינם באחריות המשתמש בלבד.

בשום מקרה לא תחול על אופטיזם ו/או על גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים ו/או מנהלי אופטיזם ו/או עובדים ו/או ספקיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין (לרבות, אך לא רק אובדן רווחים וכיו"ב), הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בשירות ו/או בביצועיו, 

מפעילת אופטיזם אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים בקשר עם התוכן המוצג באתר כפי שהוא ובכפוף לזמינותו ואשר נועד למטרות כלליות בלבד ואינו מהווה בשום אופן המלצה ו/או חוות דעת, בין היתר בקשר לרכישת מוצר\ למתן שירות. המשתמש מוותר בזאת ויהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת אופטיזם ו/או מי מטעמה לגבי הסתמכותו על התוכן המוצג באתר כאמור. מפעילת אופטיזם אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או ייפגע ומפעילת אופטיזם לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך. כמו כן, מפעילת אופטיזם אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. מובהר, כי מפעילת אופטיזם אינה ולא תהא אחראית לציוד של המשתמש (מחשב, ציוד הקפי וכיו"ב) וזוהי אחריותו המלאה של המשתמש לדאוג לכשירות ציודו וביצוע הבדיקות הרצויות בטרם הצטרפות לשירותי האתר. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והוא מצהיר כי מפעילת אופטיזם אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש\ טעות\השמטה \מניעת גישה או שימוש באתר, נזק לרכוש השתמש וכיו"ב, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. מפעילת אופטיזם ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אבדן, בין אם ישיר או עקיף, לרבות נזקים תוצאתיים, אקראיים ונלווים ו/או פיצויים עונשיים כלשהם, לרבות בגין הפסד רווחים, הפסד בנפח עסקים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד/איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין ו/או כל הפסד ו/או נזק כספי ו/או אחר) אשר נובעים ו/או קשורים לאתר ו/או לתוכן והשירותים הניתנים בו ו/או השימוש בהם. מפעילת אופטיזם רשאית לשנות, מעת לעת, את האתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות סגירתו, זאת ללא צורך בהודעה על כך מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת אופטיזם ו/או מי מטעמה בקשר לכך. ככל שיפורסמו מבצעים באתר, תנאי מבצעים כאמור יהיו כפופים לתנאים שיקבעו לאותו עניין בתקנון המבצע הרלבנטי. מפעילת אופטיזם רשאית בכל עת לשנות\ להפסיק את הפעילות המבוצעת באתר באופן מלא\חלקי\זמני\קבוע, להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתשלום ו/או ברישום ע"י המשתמש, וכל זאת מבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. מפעילת אופטיזם רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות . שינוי כאמור ייכנס לתוקף החל מהמועד בו פרסמה מפעילת אופטיזם הודעה על כך באתר והמשתמש מצהיר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה\דרישה\תביעה בקשר לנ"ל.

6. קישוריות לאתרים אחרים ופרסומים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול בין היתר תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות בקשר לשירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד מפעילת אופטיזם לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם. הנהלת האתר רשאית להציג או לכלול באתר מידע בנוגע למוכרים או מציעי שירותים וקישוריות לאתרים המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים להנהלת האתר ואינם בשליטתה (להלן – "צדדים שלישיים"). השימוש במידע ובאתרים של צדדים שלישיים אלה יעשה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.   תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים אינם בבעלותה של הנהלת האתר ואינם באחריותה כי אם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים. מודגש בזאת, כי בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובין בעלי אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים, וכי הנהלת האתר אינה קשורה באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם ואין לה שליטה על תוכנים, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' באתר כמתן אישור, חסות, המלצה או העדפה ע"י הנהלת האתר לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים/שירותים המוצגים בהם. ככל שבאתרים אלה מוצעים למכירה מוצרים ושירותים, הנהלת האתר אינה צד לעיסקאות אלה ולא תחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים/שירותים שכאלה. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר לאותם אתרים. הנהלת האתר איננו מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ פעיל .הנהלת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .הנהלת האתר איננו מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת ,הנהלת האתר תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור. אם המבקר באתר יבחר לעשות שימוש  בקישורים  ולבקר באתרים של צדדים שלישיים, המבקר עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה,  ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. אנו ממליצים לך להיות עירני וזהיר, להקפיד לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה ,פוגעני, מעליב, עויין ,מאיים, שיקרי, גס ,אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי. תשומת ליבך כי אתרי צד ג ' עלולים להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה. בכל מקרה, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שיבחר להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו.  האתר עשוי להעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור לאתר או לחברה והוא יהיה כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת אופטיזם.

תוכן שנוצר והועלה על ידי משתמשים

אופטיזם רשאית לאפשר פרסום והעלאה של מידע (תכנים, פוסטים, תגובות, פרופילים, תמונות וכיו"ב) לרבות פרסום נותני שירות מומלצים על ידי משתמשים, חוות דעת של משתמשים וכיו"ב והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ("תוכן של משתמשים"). מובהר כי אופטיזם רשאית למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן של משתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא סיבה וללא התראה מוקדמת. עוד מובהר כי אין באפשרותה לבדוק את אמינותם של תכנים המועלים על ידי משתמשים ולכן אינה מתחייבת באשר לאמינותם. המשתמשים מתחייבים שלא לבוא בעצמם ו\או באמצעות מי מטעמם בטענה\דרישה\תביעה כנגד אופטיזם וזאת בגין כל נזק\פגיעה וכיו"ב שיש ו\או שיהיה להם קשר לתוכן של משתמשים. 

הנך מאשר כי ידוע לך פרסום של תוכן של משתמשים לרבות פרסום\לינק של צדדים שלישיים, איננו המלצה ו\או הצעה ו\או אישור לרכישת שירותים אלה על ידי אופטיזם וכי הסתמכות תכנים אלו הינה באחריותך הבלעדית.

תוכן של משתמשים יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים בשירות ועל כן הנכם נותנים בזאת את הסכמתכם כי כל מידע שימסר\יעלה על ידכם במסגרת תוכן המשתמשים יהא גלוי לכל המשתמשים האחרים (באתר, בשירות, באינטרנט ובכל מדיה אחרת ללא כל הגבלה). בנוסף לאמור הנך מאשר בזאת לאופטיזם ו\או לכל מי מטעמה  לעשות כל שימוש במידע שיימסר על ידך ו\או יעלה על ידך במסגרת תוכן של משתמשים לרבות, אך לא רק, חשיפת פרטיך כמפרסם המידע, וזאת ללא כל צורך בהרשאה נוספת ממך ו\או מי מטעמך ומבלי שתהיה לך ו\או למי מטעמך כל טענה, דרישה או תביעה בנדון.

באם מסרת\העלית\פרסמת באתר ו\או בשירות תוכן של משתמשים הנך מצהיר מתחייב בזאת כי הנך נושא ותישא לבדך במלוא האחריות בקשר למידע \התוכן שהוגש או פורסם על ידך\ באמצעותך ו/או באמצעות מי מטעמך במסגרת תוכן המשתמשים וכי התוכן שהעלית כמו גם עצם פרסומו, אינם מפרים ו\או עלולים להפר זכויות של צד שלישי על פי התקנון ו\או על פי דין. הנוסף הנך פוטר את אופטיזם מכל אחריות שהיא בקשר לתוכן שמסרת ו\או העלית, לרבות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הנך מתחייב בזאת שלא להעביר \לפרסם במסגרת תוכן של משתמשים מידע ו/או תכנים כדלקמן:

  1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
  2. מידע הפוגע במוניטין של צד שליש כלשהו.
  3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
  4. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
  5. כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפצה על פי דיני מדינת ישראל.
  6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-, 1982
  7. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.
  8. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  9. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום בשירות ו/ או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן השירות של אופטיזם ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" , "כופרה" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לשירות, חשבונות, מערכות מחשב, מאגרי המידע של אופטיזם, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לשירות על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.
  10. כל מידע שהגישה עליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.


7. שונות

(א) כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה להנהלת האתר ו/או מי מטעמה; (ב) בכל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר, מוסכם בזאת בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר, בהתאם לסעיף 12 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1212, כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן הרלבנטי, נשוא פניית המשתמש (" תקופת ההתיישנות המוסכמת"). כל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, תיחשב כאילו שלא נעשתה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מהתייחסות אליה. מובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין; (ג) הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך; (ד) אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, המתפרסמים להלן ובאתר; (ה) דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית ו/או תביעה הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות; כל תביעה שתוגש כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור לאתר או הנובע ממנו תתברר ותובא להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד;  (ה) המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את מפעילת אופטיזם ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מכח כל תביעה, דרישה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אשר נובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרה של תנאי השימוש ע"י המשתמש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב מפעילת אופטיזם ו/או מי מטעמה, אשר בהתאם לתנאי שימוש אלה אין לחברה אחריות לגביו; (ו) הפרת תנאי השימוש מהווים הפרת הסכם זה. מפעילת אופטיזם רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש שהפר תנאי הסכם זה בשירותי האתר ולחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי. מפעילת אופטיזם תהיה רשאית להקפיא ו/או לבטל את חשבונו של המשתמש ולא לאפשר לו לעשות שימוש באתר ובשירותיו, באם השימוש באיזה מחשבונותיו או באתר הינו בניגוד לאמור בתנאי הסכם זה ו\או לכל תקנון רלוונטי אחר ו/או בניגוד להוראות כל דין חל ו/או אם הפרטים שהמשתמש הנ"ל מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, ולא תהיה למשתמש הנ"ל זכות לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך; (ז)משתמש שהפר את תנאי ההסכם ישפה את מפעילת אופטיזם, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידו.

***